Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 302: Linh hồn tượng đá

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 302: Linh hồn tượng đá

Tượng đá nhiều khi cũng là con người đấu chứ, cũng biết rung cảm trước nhiều thứ.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 302: Linh hồn tượng đá
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.