Lee Chul (bộ mới) phần 5: Bế quan luyện công

 Lee Chul (bộ mới) phần 5: Bế quan luyện công

Đôi khi phải biết đổ thừa cho hoàn cảnh để vượt qua khó khăn. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 5: Bế quan luyện công
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.