Mr. FAP (bộ mới) phần 86: Mùa đông không lạnh

 Mr. FAP (bộ mới) phần 86: Mùa đông không lạnh

Có một sự thật là con gái lúc nào cũng kém thông minh hơn con trai!
 Mr. FAP (bộ mới) phần 86: Mùa đông không lạnh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.