Mr. FAP (bộ mới) phần 89: Đức vua kén rể

 Mr. FAP (bộ mới) phần 89: Đức vua kén rể

Chọn được hiền tài làm rể, đâu phải là chuyện dễ dàng, phải thật sáng suốt và anh minh!
 Mr. FAP (bộ mới) phần 89: Đức vua kén rể
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.