Mr. FAP (bộ mới) phần 90: Đám khói tử thần

 Mr. FAP (bộ mới) phần 90: Đám khói tử thần

Một tuyệt chiêu nhưng có thể áp dụng vào nhiều trường hợp khác nhau.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 90: Đám khói tử thần
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.