Mr. FAP (bộ mới) phần 92: Cô vợ lý lẽ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 92: Cô vợ lý lẽ

Đối với một cô vợ lý lẽ, thì hãy dùng lý lẽ rắn chắc hơn để thuyết phục cô ấy.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 92: Cô vợ lý lẽ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.