Mr. FAP (bộ mới) phần 93: The ring (2)

 Mr. FAP (bộ mới) phần 93: The ring (2)

Có nhiều cách khác nhau để một con ma khiến cho một con người từ giã cõi đời...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 93: The ring (2)
Xem phần có liên quan:
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.