Mr. FAP (bộ mới) phần 94: Hàng to - hàng nhỏ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 94: Hàng to - hàng nhỏ

Con gái luôn thích những thứ lâu dài, xin nhắc lại, lâu và dài, ngoài ra còn to nữa. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 94: Hàng to - hàng nhỏ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.