Mr. FAP (bộ mới) phần 97: Tạo ra lửa - tạo ra nước

 Mr. FAP (bộ mới) phần 97: Tạo ra lửa - tạo ra nước

Giờ mới biết cách tạo ra lửa cũng có thể áp dụng để tạo ra nước được!
 Mr. FAP (bộ mới) phần 97: Tạo ra lửa - tạo ra nước
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.