Mr. FAP (bộ mới) phần 106: Tán gái truyền kỳ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 106: Tán gái truyền kỳ

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, tán gái là phải kiên trì. ^^
 Mr. FAP (bộ mới) phần 106: Tán gái truyền kỳ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.