Truyện Mìn Lèo #45

 Truyện Mìn Lèo #45

Mìn Lèo và cô chủ tham gia một buổi mua bán đồ handmade, chuyện gì sẽ diễn ra?
 Truyện Mìn Lèo #45
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.