Truyện Mìn Lèo #48

 Truyện Mìn Lèo #48

Đôi khi cả Mìn Lèo và chủ của nó cũng bị tăng động cấp độ 7!
 Truyện Mìn Lèo #48
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.