Truyện Mìn Lèo #54

 Truyện Mìn Lèo #54

Khi Mìn Lèo và Lỏng Khung chơi... bóng rổ.
 Truyện Mìn Lèo #54
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.