Truyện Mìn Lèo #64

 Truyện Mìn Lèo #64

Tôi mà nuôi con Mìn Lèo này ngày nào chắc tôi chết vì nó ngày đó mất.
 Truyện Mìn Lèo #64
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.