Truyện Mìn Lèo #65

 Truyện Mìn Lèo #65

Lần đầu tiên thấy Mìn Lèo làm nhiều việc tốt đến như vậy.
 Truyện Mìn Lèo #65
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.