Bựa nương (bộ mới) phần 107: Cô gái giếng nước

 Bựa nương (bộ mới) phần 107: Cô gái giếng nước

Một câu chuyện mang tính ẩn dụ rất cao, không phải ai cũng hiểu một cách thấu đáo. :3
 Bựa nương (bộ mới) phần 107: Cô gái giếng nước
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.