Bựa nương (bộ mới) phần 109: Trọng nam khinh nữ

 Bựa nương (bộ mới) phần 109: Trọng nam khinh nữ

Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.
 Bựa nương (bộ mới) phần 109: Trọng nam khinh nữ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.