Bựa nương (bộ mới) phần 121: Thượng đế cũng cạn lời

 Bựa nương (bộ mới) phần 121: Thượng đế cũng cạn lời

Đây có lẽ là thiếu sót của thượng đế khi tạo ra một người đàn ông.
 Bựa nương (bộ mới) phần 121: Thượng đế cũng cạn lời
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.