Bựa nương (bộ mới) phần 124: Ánh trăng nói hộ lồng tôi

 Bựa nương (bộ mới) phần 124: Ánh trăng nói hộ lồng tôi

Ánh trăng này có khả năng biến người Xay Da thành khỉ đột đấy nhé. :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 124: Ánh trăng nói hộ lồng tôi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.