Bựa nương (bộ mới) phần 127: Giúp người thiếu nữ

 Bựa nương (bộ mới) phần 127: Giúp người thiếu nữ

Làm người phải biết giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo. :))
 Bựa nương (bộ mới) phần 127: Giúp người thiếu nữ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.