Bựa nương (bộ mới) phần 129: Để quên điện thoại

 Bựa nương (bộ mới) phần 129: Để quên điện thoại

Và từ đó về sau, cô gái không còn tin vào đàn ông tốt nữa.
 Bựa nương (bộ mới) phần 129: Để quên điện thoại
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.