Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 308: Tuổi già và tuổi trẻ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 308: Tuổi già và tuổi trẻ

Hãy suy nghĩ thoáng như tuổi trẻ. ^^
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 308: Tuổi già và tuổi trẻ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.