Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 320: Tâm tĩnh như thuỷ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 320: Tâm tĩnh như thuỷ

Tâm phải tĩnh thì mới làm được việc lớn.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 320: Tâm tĩnh như thuỷ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.