Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 325: Một vụ hấp diêm

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 325: Một vụ hấp diêm

Thông minh thì chẳng bao giờ thiếu gấu để mà... ấy ấy.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 325: Một vụ hấp diêm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.