Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 331: Trễ tàu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 331: Trễ tàu

Hãy cẩn thận nếu không bạn có thể mất người yêu bất cứ lúc nào.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 331: Trễ tàu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.