Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 332: Trễ tàu (2)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 332: Trễ tàu (2)

Xin hãy luôn luôn để con gái là người "chủ động".
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 332: Trễ tàu (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.