Lee Chul (bộ mới) phần 12: Nghi phạm đặc biệt

 Lee Chul (bộ mới) phần 12: Nghi phạm đặc biệt

Làm ăn không cẩn thận, có ngày bị đuổi khỏi ngành. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 12: Nghi phạm đặc biệt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.