Lee Chul (bộ mới) phần 23: Bằng chứng tội ác

 Lee Chul (bộ mới) phần 23: Bằng chứng tội ác

Mọi thứ bằng chứng của một vụ án cần được bảo quản một cách cẩn thận!
 Lee Chul (bộ mới) phần 23: Bằng chứng tội ác
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.