Lee Chul (bộ mới) phần 27: Hình nhân thế mạng

 Lee Chul (bộ mới) phần 27: Hình nhân thế mạng

Với hình nhân thế mạng bạn có thể làm gì tùy thích với nó và người bị thế mạng cũng sẽ bị ảnh hưởng như vậy.
 Lee Chul (bộ mới) phần 27: Hình nhân thế mạng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.