Lee Chul (bộ mới) phần 28: Kẻ săn tiền thưởng

 Lee Chul (bộ mới) phần 28: Kẻ săn tiền thưởng

Vị cảnh sát trưởng đã có một quyết định thông minh và vô cùng đúng đắn, áp dụng bài toán tiểu học mà ông đã từng đạt 10 điểm lúc nhỏ.
 Lee Chul (bộ mới) phần 28: Kẻ săn tiền thưởng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.