Lee Chul (bộ mới) phần 31: 6 năm tù giam

 Lee Chul (bộ mới) phần 31: 6 năm tù giam

Đôi khi làm một việc gì đó cần phải tập trung tối đa hết sức!
 Lee Chul (bộ mới) phần 31: 6 năm tù giam
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.