Lee Chul (bộ mới) phần 32: 35 tầng sinh tử

 Lee Chul (bộ mới) phần 32: 35 tầng sinh tử

Nhiêu khi kỹ năng cứng cũng chưa đủ, chúng ta cần thêm kỹ năng mềm, tức là trí thông minh đó. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 32: 35 tầng sinh tử
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.