Lee Chul (bộ mới) phần 35: Chàng tiên cá ngáo

 Lee Chul (bộ mới) phần 35: Chàng tiên cá ngáo

Tốt nhất là nhờ vả cái gì cũng nên dùng giọng điệu cho rõ ràng. 😌
 Lee Chul (bộ mới) phần 35: Chàng tiên cá ngáo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.