Lee Chul (bộ mới) phần 37: 20 000 000 000 đồng

 Lee Chul (bộ mới) phần 37: 20 000 000 000 đồng

Thần đèn cũng chỉ là con người mà thôi, không khác hơn được. :))
 Lee Chul (bộ mới) phần 37: 20 000 000 000 đồng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.