Lee Chul (bộ mới) phần 38: Không được bước qua

 Lee Chul (bộ mới) phần 38: Không được bước qua

Thế rút cục là người phụ nữ trong câu chuyện này muốn gì? ._.
 Lee Chul (bộ mới) phần 38: Không được bước qua
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.