Mr. FAP (bộ mới) phần 114: Tuyệt đỉnh cái lọ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 114: Tuyệt đỉnh cái lọ

Tạo ra một sản phẩm gốm đâu phải dễ, có khi phải đập đi đập lại hàng trăm lần để phù hợp với kích thước của khách hàng yêu cầu.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 114: Tuyệt đỉnh cái lọ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.