Mr. FAP (bộ mới) phần 115: 6 viên ngọc rồng

 Mr. FAP (bộ mới) phần 115: 6 viên ngọc rồng

Câu hỏi hóc búa của năm: Viên ngọc rồng cuối cùng để gọi rồng thần đang ở đâu?
 Mr. FAP (bộ mới) phần 115: 6 viên ngọc rồng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.