Mr. FAP (bộ mới) phần 116: Vòng một vĩ đại

 Mr. FAP (bộ mới) phần 116: Vòng một vĩ đại

Cái gì to quá cũng đâu có lợi, mất cân đối. Vậy mà bây giờ nhiều người lại cứ muốn to. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 116: Vòng một vĩ đại
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.