Mr. FAP (bộ mới) phần 117: Gái một con

 Mr. FAP (bộ mới) phần 117: Gái một con

Gia đoạn vợ có đứa con đầu tiên xong là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của mọi ông chồng.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 117: Gái một con
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.