Mr. FAP (bộ mới) phần 123: Tuyệt đỉnh cái lọ (2)

 Mr. FAP (bộ mới) phần 123: Tuyệt đỉnh cái lọ (2)

Cái này người đời hay gọi là "tiên ông đắc lợi". :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 123: Tuyệt đỉnh cái lọ (2)
Xem thêm phần trước đó có liên quan:
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.