Mr. FAP (bộ mới) phần 124: Ba thằng bạn

 Mr. FAP (bộ mới) phần 124: Ba thằng bạn

Sau đây tôi xin kể câu chuyện nông nghiệp, về ba anh nông dân đã thay nhau chăm sóc mớ rau của mình như thế nào.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 124: Ba thằng bạn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.