Mr. FAP (bộ mới) phần 126: Ngăn vỡ đập nước

 Mr. FAP (bộ mới) phần 126: Ngăn vỡ đập nước

Thời kỳ tranh tối tranh sáng, người anh hùng hảo hớn cũng nên biết làm gì để ngăn ngừa đại họa. 😌
 Mr. FAP (bộ mới) phần 126: Ngăn vỡ đập nước
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.