Mr. FAP (bộ mới) phần 129: Chiếc vòng kim cô

 Mr. FAP (bộ mới) phần 129: Chiếc vòng kim cô

Và từ đó tôi không còn thấy Đường Tam Tạng ở đâu nữa. 😂
 Mr. FAP (bộ mới) phần 129: Chiếc vòng kim cô
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.