Mr. FAP (bộ mới) phần 131: Không thể chối từ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 131: Không thể chối từ

Cách để khiến cho phụ nữ vui vẻ với mình đó là gì? Là làm cho phụ nữ vui vẻ trước cái đã.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 131: Không thể chối từ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.