Mr. FAP (bộ mới) phần 132: Giải cứu chủ tướng

 Mr. FAP (bộ mới) phần 132: Giải cứu chủ tướng

Việc làm ở kiếp này sẽ ảnh hướng ít nhiều đến số phận của bạn ở kiếp sau...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 132: Giải cứu chủ tướng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.