Mr. FAP (bộ mới) phần 133: Vị thần thông minh

 Mr. FAP (bộ mới) phần 133: Vị thần thông minh

Đây là vị thần trất's nhất tui từng biết. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 133: Vị thần thông minh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.