Mr. FAP (bộ mới) phần 137: Mộng du và đại du

 Mr. FAP (bộ mới) phần 137: Mộng du và đại du

Người chồng quá thông minh, biết tận dụng những việc vô nghĩa thành việc ý nghĩa.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 137: Mộng du và đại du
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.