Mr. FAP (bộ mới) phần 139: Protein động vật

 Mr. FAP (bộ mới) phần 139: Protein động vật

Thật ra bạn cần một chút kiến thức sinh học để hiểu được truyện này.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 139: Protein động vật
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.