Silent Horror chap 113: Ngôi nhà ma

 Silent Horror chap 113: Ngôi nhà ma

Đùa cái gì cũng nên có định mức, đùa quá trớn cẩn thận có ngày ác giả ác báo.
 Silent Horror chap 113: Ngôi nhà ma
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.