Silent Horror chap 97: Bạn bè như cái bẹn bà

 Silent Horror chap 97: Bạn bè như cái bẹn bà

Sẽ chẳng ai biết được mình có bạn tốt hay không cho đến khi gặp đại nạn.
 Silent Horror chap 97: Bạn bè như cái bẹn bà  Silent Horror chap 97: Bạn bè như cái bẹn bà
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.